اخبار برگزیده

#چــــــــادر ســــر کردنـــــ عشقـــــ میخواهـــد√

 

 

چــــــــادر مزاحمــــــــ منــــــــ نیستــــــــ ✘
دستــــــــ و پــــــــایم را نمیگــــــــیرد ✘
مادرمــــــ بهــــــــ من ــــــــ آموختهــــــــ√: 
چــــــــادر ســــــــر ــــــــ بلدیــــــــ نمیخواهـــــد✘
عشقــــــــ میخواهــــــد√

 


#چــــــــادر ســــر کردنـــــ عشقـــــ میخواهـــد√

#چــــــــادر ســــر کردنـــــ عشقـــــ میخواهـــد√

#چــــــــادر ســــر کردنـــــ عشقـــــ میخواهـــد√

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها